ŞAPÇI AKARYAKIT YER KAROLARI VE TUR.İŞL.SAN. VE TİC.LTD ŞTİ


Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme


ŞAPÇI AKARYAKIT YER KAROLARI VE TUR.İŞL.SAN. VE TİC.LTD ŞTİ (“ŞAPÇI ŞİRKETİ”) nezdinde kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ŞAPÇI ŞİRKETİ olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, ŞAPÇI ŞİRKETİ ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
1-Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Bazı kişisel verileriniz, ŞAPÇI ŞİRKETİ tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. ŞAPÇI ŞİRKETİ ve markalarının hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek, aşağıda yer alan amaçlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel verileriniz işlenebilmektedir:
• Aracınızın plakası, görüntüsü, gerektiğinde adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,
•Tesislerimizi, şubelerimizi,  ofislerimizi ziyaret etmeniz halinde kamera kayıtları görüntüleriniz, işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz;
• Akaryakıt  satışı, satış sonrası hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesi, hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi,
• Kanunun emredici hükmü gereği Emniyet birimleri, Gelir İdare Başkanlığı ( GİB ) gibi kamu kurumlarıyla gerekli bilgilerinin paylaşılması vb. yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme, sistem ve uygulamalarımızın veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alınması,
• İlgili iş ortaklarımız ile sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
• İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza edilmesi,
• Bilgilerinin tutarlılığına ilişkin denetimin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmaksızın, satış sonrası hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerin analizi, pazarlama aktiviteleri, rapor alma ve analiz, kanuni takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.
Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikinci mevzuat hükümleri, Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup ŞAPÇI ŞİRKETİ’ne ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek muhafaza altında tutulabilecektir.
2-Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla ilgili finansman şirketleri, yetkili kurum ve kuruluşlar, resmi merciler dahil sunduğumuz hizmetlerin yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirilmesi ve yürütülmesi bakımından işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.
3-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda akaryakıt satış ve satış sonrası hizmetleri başta olmak üzere sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda ŞAPÇI ŞİRKETİ’nin  sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.
4-Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
İşlenen kişisel verilerinize ilişkin mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi halinde aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
5-Veri Güvenliği
ŞAPÇI ŞİRKETİ , kişisel verilerinizi, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde, alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu Büyük Cami mah. Efes Bulvarı no 46 Keşan Edirne  adresine (posta veya Noter vasıtasıyla vb. yollarla) gönderebilir ya da ilgili talebinizi sapciakaryakit@sapciakaryakit.com adresimize veya sapciakaryakit@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.