KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ


Değerli Çalışanımız,
ŞAPÇI AKARYAKIT YER KAROLARI  TUR.İŞL.SAN VE TİC LTD ŞTİ  olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca (KVKK), Veri Sorumlusu sıfatıyla KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

  1. Kişisel Veri, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel verilerin işlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlar gereğince, tarafımızca işlenmesi zaruri olanlar da dahil olmak üzere, iş sözleşmesi ve diğer formlarda tarafımızla paylaştığınız, özlük dosyanız kapsamında yer alan, işyerinde tutulacak her türlü tutanak, ifade, savunma tutanaklarınızı, giriş-çıkış kontrollerinizi, kamera kayıtlarını kapsayan her türlü kişisel verileriniz başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla bugüne değin tarafımızca titizlikle işlenmiş ve korunmuş olmakla birlikte, kişisel verilerin tarafımızca işlenmesi, korunması ve gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılması, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte (KVKK madde 5/2’de sayılan haller hariç olmak üzere) sadece açıkça rıza gösterdiğiniz taktirde mümkün hale gelmiştir.

Ayrıca kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kan grubu, sabıka kaydı, fotoğraf ,evlilik durumu, taşıt plakası, e posta gibi  bazı iletişim bilgileri , bir yakınının iletişim bilgileri de  özel nitelikli verilerdir.  Size ait özel nitelikli kişisel verileriniz , aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla kanunun öngördüğü gerekli hallerde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.  

Bu kapsamda, iş bu aydınlatma metni ve açık rıza formu ile KVKK kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, korunması, gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılması ve sizlere tanınan haklara ilişkin olarak sizi bilgilendirerek, ŞAPÇI AKARYAKIT YER KAROLARI  TUR.İŞL.SAN VE TİC LTD ŞTİ  ile paylaştığınız/paylaşacağınız, rıza formunda belirtilen kişisel verilerin KVKK ve ilgili mevzuatlar uyarınca işlenmesine yönelik olarak açık rızanızı talep ediyoruz.

  1. Size ait kişisel veriler, iş sözleşmesinin kurulması, kaydınızın oluşturulması mevzuatların tarafımıza yüklediği yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla KVKK kişisel verilerin işlenmesi genel ilkelerine uygun olarak, başta iş sözleşmesi ile olmak üzere, sözlü, yazılı veya elektronik olarak, dolaylı veya doğrudan, fiziksel veya sanal ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir.

 

  1. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde yukarıda belirttiğimiz belirli açık ve meşru amaçlar ile ilgili mevzuatlar kapsamında yükümlülüklerimiz devam ettiği sürece işlenecek ve korunacaktır.
  1.  Kişisel verileriniz; eğitim sürecindeki gereklilikler, alacağınız hizmetler ve katılacağınız faaliyetlere ilişkin olarak ŞAPÇI AKARYAKIT YER KAROLARI  TUR.İŞL.SAN VE TİC LTD ŞTİ   ile,  ihtiyaç duyulan diğer kişi ve kurumlara gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde paylaşılabilecektir.
  2. İşlenecek kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun kapsamında ilgili kişinin “açık rızası” alınarak işlenir.  Açık rıza; Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve ilgili kişinin özgür iradeyle açıklayacağı rızasını ifade eder.  6698 sayılı Kanunun 5/2 nci maddesi gereğince aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel veriler işlenebilir.

 

*Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
*Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
*Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
*Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
*İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
*Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
*İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında;

 

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kanunun 7. Maddesinde maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen hakları kullanmak istediğiniz takdirde; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep ettiğiniz haklarınızı yönelik açıklamaları içeren taleplerinizi, yazılı ve imzalı dilekçe ile Büyük cami mah. Efes Bulvarı no 46 Keşan /Edirne  adresine bizzat teslim edilebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla iletebilirsiniz.